Laipsnio nesuteikiančių studijų kursai

Specialybės vokiečių kalbos kurso metu siekiama plėtoti studentų vokiečių kalbos komunikacinius gebėjimus bei plėsti žodyną edukologinėmis ir meno temomis, kad studentai sugebėtų dalyvauti diskusijose profesinėmis temomis, pristatyti projektą, reikšti savo nuomonę apie meno kūrinius ar parodas.

Studentai susipažins su vokiškai kalbančių šalių kultūra, menu bei švietimo sistema, menininkų profesijomis, studijų metu taikant įvairius mokymo metodus: informacinius, praktinius ir kūrybinius.

Specialybės anglų kalbos dalykas skirtas ugdyti šiuos studentų gebėjimus:

-          komunikuoti, tai yra, reikšti mintis žodžiu, raštu, susikalbėti, suprasti kalbantį studijuojama  (anglų) kalba;

-          naudoti specialybės terminologiją, skaityti ir analizuoti dalykinę literatūrą, diskutuoti profesinėmis temomis;

-          susirasti reikiamos informacijos; naudotis informacijos ir komunikacinėmis priemonėmis ruošiant tekstinę ir vaizdinę informaciją;

-          toleruoti kitokią nuomonę bei gebėti aiškiai ir argumentuotai apginti savąją;  

-          dirbti komandoje, dalyvauti projektinėje veikloje;

kritiškai bei analitiškai mąstyti; būti kūrybingu.

Socialinės pedagogikos ir psichologijos dalykas suteikia žinių apie vaiko socialinį ugdymą, individo elgesį grupėje  bei socialinės aplinkos įtaką vaiko socializacijai. Naudodamiesi įgytomis žiniomis studentai geba bendrauti ir bendradarbiauti su įvairiais, skirtingų kultūrų asmenimis, įvertinti jų poreikius, kurti pozityvų mikroklimatą grupėje, taikyti įvairius vaiko pažinimo ir intervencijos  metodus, spręsti konfliktus, vadovautis bendražmogiškomis vertybėmis.

Siekdami vaiko pozityviosios socializacijos studentai geba dirbti komandoje, dalintis atsakomybe už komandinio darbo rezultatus. Įgiję ugdymo/si aplinkų kūrimo kompetenciją studentai geba kurti saugią, atvirą naujovėms, kūrybišką ugdymo/si aplinką. Dalyko studijų metu išsiugdę socialinių projektų rengimo įgūdžius studentai sugeba prisidėti prie organizacijos tobulinimo bei pozityvių pokyčių joje.

Ugdymo filosofijos dalyko paskirtis yra skatinti būsimo mokytojo asmenybinę ir profesinę brandą, ugdyti gebėjimą suvokti ugdymo filosofijos ypatumus, juos analizuoti, vertinti, interpretuoti, diskutuoti apie juos. Ugdyti platų požiūrį į ugdymą, pedagoginės minties raidos faktus, skatinti kritinį mąstymą, gebėjimą vertinti pasaulines edukologijos tendencijas. Kurso metu analizuojamos ugdymą sąlygojančios idėjos ir jų pagrindu formuojamas naujų ugdymo tikrovės elementų esmės suvokimas.